Daniël de Winter beschikt over de volgende vissen:

Vis Nakweek? Extra info? Laatste update
Melanotaenia ajamaruensis Neen 7-02-2016
Melanotaenia boesemani "Lake Aitinjo" Neen 7-02-2016
Melanotaenia parva Neen 7-02-2016
Melanotaenia pygmaea Neen 7-02-2016
Pseudomugil cf. gertrudae "Aru IV" Neen 7-02-2016